สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ การประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เป็นประธาน ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุชภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยเป็นการพิจารณาโครงการกิจกรรมที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ นำเสนอ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ตัวแทนฝ่ายปกครองตำบลสัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ผูู้ทรงคุณวุฒิในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานกองสาธารณสุขฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy    พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้           วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ นำโดยนายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย   No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์     ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา                สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และมีผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด ต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการอบรมการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ " ดำเนินการจัดโดย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ ห้องท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ " ดำเนินการจัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ณ ห้องท้าวสุรนารีองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมนายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบริหารกิจการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิก โดยนายประมาณ ลี้ไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ชี้แจงผลการบริหารกิจการงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 13.00 น.
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางนิตยา คลองโนนสูง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำปี 2565 โดย นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเเข่งขันฟุตซอลตำบลสัมฤทธิ์ ประจำ 2565 ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 17.00 น.
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายกฤษณะ วัฒนะชุมพล ผอ.กองช่าง นางภัคพร พงศ์ชาญวิทย์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณการจาก "โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะจำเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ประจำปี 2565" บ้านนางสาวไสว คอกพิมาย บ้านตลาดเจี๊ยบ หมู่ที่ 15 ซึ่งดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บ้าน ตลาดเจียบ หมู่ที่ 15 เวลา 15.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง ร่วมกับชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน(ขุนอาสา 246) กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 โดย ร้อยเอกสุทิน หลุ่งเป้า ห้วหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 246) ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย เวลา 09.00 น.
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมทำความสะอาดคลองส่งน้ำ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารัง เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการบริการจัดการน้ำส่งน้ำ แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ณ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารัง เวลา 14.00 น.
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายอุระ วิทยารณยุทธ เลขานุการนายกฯ ประชุมชี้แจงจับสลากแบ่งสายการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ. ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.30 น.
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นายละมุล เรียบร้อย นางนิตยา คลองโนนสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ พร้อม นายชุมพวง จันทะดวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ สมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสัมฤทธิ์ ต้อนรับนายวีระพล อติแพทย์ กรรมการผู้จัดการจากบริษัท BIG DOG PRODUCTION CO.,LTD และบริษัท Eccoline NV จากประเทศเบลเยี่ยม พร้อมคณะทีมงานเพื่อถ่ายทำรายการ Asia Express Greece 2022 ณ อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เวลา 09.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมาย นางสาวสุภาพรรณ ลิ้มพรวิกุล ผอ.กองการเกษตรองค์การบริหารส่วนสวนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ทำความสะอาดคลองส่งน้ำ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าท่าวังตรง เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการบริการจัดการน้ำส่งน้ำ แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ณ สถานีโรงสูบน้ำไฟฟ้าท่าวังตรง เวลา 09.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับผอ.กองการเกษตร ,สมาชิกสภาฯ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา และประชาชน ร่วมปลูกหญ้าแฝก บริเวณคลองเรือ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตาม"โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ" เพื่อช่วยการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นในดิน เก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่าง ๆ ไม่ให้ไหลลงในน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูดินสมบูรณ์ขึ้น ณ คลองเรือบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 เวลา 07.00 น.
นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเบาหวานบ้านซึมวิทยา และโรงเรียนเบาหวานวิทยาเขตสัมฤทธิ์พัฒนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซึม เมื่อวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการเพื่อการพัฒนาและจัดทำแผน ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ เวลา 09.30-12.00 น.
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบ้านซึม หมู่ 5 ตัดแต่งต้นไม้รอบสระน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่ศาลาประชาคมบ้านซึม หมู่ 5
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายธวัชชัย นิยมไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มอบหมายงานป้องกันฯ อบต.สัมฤทธิ์ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านคลองนมวัว หมู่ 11 กำจัดวัชพืชพร้อมผักตบชวา เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงฤดูน้ำหลาก และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ณ คลองนมวัวสาธารณประโยชน์ หมู่11
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลสัมฤทธิ์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.129.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,885,433

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.